Μαθήματα e-Learning Οικονομικά Μαθηματικά

Μαθήματα e-Learning Οικονομικά Μαθηματικά

Ασύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα Οικονομικών Μαθηματικών
Περιεχόμενα
1.1 Βασικοί όροι και Τύποι
1.2 Απλός Τόκος
1.3 Ανατοκισμός (Σύνθετη Κεφαλαιοποίηση)
1.4 Προεξόφληση Κεφαλαίου
1.5 Ράντες ή χρηματοροή ή χρηματοσειρά
1.6 Δάνεια 
1.6.1 Δάνεια ενιαία Εξοφλητέα Εφάπαξ
1.6.2 Δάνεια Ενιαία Εξοφλητέα Τοκοχρεολυτικά (Συνήθης μέθοδος)
1.7 Ομολογιακά Δάνεια
1.8 Αξιολόγηση μιας Επένδυσης
1.8.1 Απόδοση Return On Investment (ROI)
1.8.2 Περίοδος ανάκτησης των επενδυμένων κεφαλαίων (Payback Period – PP)
1.8.3 Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value, NPV)
1.8.4 Κριτήριο εκτίμησης, Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (Internal Rate of Return, IRR)

1.8.5 Λογιστικός Λόγος Απόδοσης Επένδυσης (Accounting Rate On Return-AROR)
1.9 Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων
1.9.1 Βασικές Έννοιες
1.9.2 Αναμενόμενη Απόδοση Χαρτοφυλακίου
1.9.3 Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου
1.9.4 Καμπύλη Δυνατοτήτων (ή ελάχιστου κινδύνου) Χαρτοφυλακίου
1.9.5 Σύνολο Χαρτοφυλακίων
1.9.6 Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο
1.9.7 Βέλτιστο Χαρτοφυλάκιο
1.9.8 Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου κατά Markowitz
1.10 Τυπολόγιο
1.11 Πιθανότητες και Στατιστική στην Οικονομία (Probability and Statistics)
1.11.1 Βασικές Έννοιες
1.11.2 Βασικά Θεωρήματα
1.11.3 Βασικές Ιδιότητες Συνδυαστικής – Τυπολόγιο
1.11.4 Συσχετίσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών – Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
1.12 Ο Γραμμικός Προγραμματισμός ως εργαλείο ανάλυσης και λήψης Αποφάσεων
1.13 Μέθοδος Simplex

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/
Εάν κάποιος αισθάνεται ότι έχει κενά στις παραπάνω ενότητες των Οικονομικών Μαθηματικών και θέλει να ασχοληθεί με θέματα επιχειρηματικότητας, μπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα – σεμινάριο που προσφέρουμε με ένα λογικό κόστος στην Εκπαιδευτική μας Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/ αφού προηγούμενα εγγραφεί στο https://web-bis.com επιλέξει και εξοφλήσει το μάθημα που θέλει και θα πάρει στο e-mail του τους κωδικούς πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επικοινωνίας

Επιλέξτε την υπηρεσία/προϊόν που ενδιαφέρεστε:

+30 6937433623

info@infosoft.gr

info@web-bis.com

Για να κατεβάσετε το pdf πρέπει να είστε συνδεδεμένος.