Μαθήματα e-Learning Διοίκησης Παραγωγής Κοστολόγησης (MRP II) και Βιομηχανικής

Μαθήματα e-Learning Διοίκησης Παραγωγής Κοστολόγησης (MRP II) και Βιομηχανικής

Ασύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα Παραγωγής και Βιομηχανικής Κοστολόγησης MRP II
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ενότητα 1″ : Βασικές Έννοιες της Παραγωγικής Διαδικασίας μιας επιχείρησης
1.1 Γενικά για το κύκλωμα παραγωγής μιας επιχείρησης
1.2 Οι βασικές έννοιες στο σύστημα διαχείρισης της παραγωγής μιας επιχείρησης
1.3 Βασικές Έννοιες της Λογιστικής
1.4 Η λογιστική έννοια του Κόστους
1.5 Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος – Μικτό Κόστος
1.6 Κατηγορίες Κόστους
1.6.1 Κόστος Διοίκησης
1.6.2 Κόστος Τμήματος Παραγωγής
1.6.3 Κόστος Τμήματος Προμηθειών
1.6.4 Κόστος Τμήματος Πωλήσεων, Προώθησης και Marketing
1.6.5 Κόστος τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης
1.6.6 Κόστος Τμήματος Λογιστικής και Βιομηχανικής Κοστολόγησης

1.7 Κέντρα Κόστους
1.8 Φάσεις Παραγωγής
1.9 Συνταγές Παραγωγής
1.10 Δελτία Παραγωγής
1.11 Οργάνωση και Προγραμματισμός Παραγωγής
1.12 Διαχείριση Εντολών Παραγωγής (Assembly Management)
1.13 Κοστολόγηση Παραγωγής (Production Cost)
1.14 Μέθοδοι Κοστολόγησης Παραγωγής
1.14.1 Κοστολόγηση με βάση την Παραγγελία
1.14.2 Κοστολόγηση κατά Λειτουργία ή Διαδικασία
1.14.3 Κοστολόγηση Παρτίδας
1.14.4 Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής ενός προϊόντος
1.14.5 Κοστολόγηση Υπηρεσίας
1.15 Κοστολόγιο Λοιπών Λειτουργιών Επιχείρησης

1.15.1 Κόστος Διοίκησης
1.15.2 Κόστος Διάθεσης
1.15.3 Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης
1.15.4 Κόστος Χρήματος
1.16 Κοστολόγηση Εμπορικής Δραστηριότητας
1.17 Εξισώσεις Κόστους και Κερδών
Ενότητα 2″ : Κόστος Παραγωγής (Production Cost)
2.1 Εξισώσεις Κόστους
2.2. Εξατομικευμένη Κοστολόγηση – Κοστολόγηση κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού
2.2.1 Ανάλυση του ΕΡΓΟΥ
2.2.2 Χρονοδιάγραμμα ΕΡΓΟΥ
2.2.2 Κοστολόγηση του ΕΡΓΟΥ

Ενότητα 3″ : Πολιτική Τιμολόγησης Επιχείρησης
3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική τιμολόγησης μιας επιχείρησης
3.2 Για τον Νόμο της Προσφοράς και της Ζήτησης
3.3 Για την Ελαστικότητα της Ζήτησης
3.5 Μέθοδοι Τιμολόγησης Προϊόντων
3.5.1 Τιμή με ένα λογικό κέρδος πάνω από το κόστος
3.5.2 Τιμή Χονδρικής με βάσει το περιθώριο μικτού κέρδους
3.5.3 Τιμή με βάση τον Βαθμό Απόδοσης
3.5.4 Τιμή με βάση το Νεκρό Σημείο της επιχείρησης
Ενότητα 4″ : Αναλυτική Λογιστική Κοστολόγηση
•   Αναλυτική Λογιστική-Κοστολόγηση (Cost Centers Analysis)
4.2 Οι βασικές λογιστικές έννοιες της Αναλυτικής Λογιστικής
4.3 Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής
•   Διάμεσοι – Αντικριζόμενοι Λογαριασμοί – (90)
4.3.2 Ανακατάταξη Εξόδων – Αγορών και Εσόδων (91)
4.3.3 Ο Λογαριασμός 92 – Κέντρα Κόστους (92)
4.3.4 Ο Λογαριασμός 93 – Κόστος Παραγωγής (93)
4.3.5 Ο Λογαριασμός Αποθέματα (94)
4.3.6 Ο Λογαριασμός 95 – Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος
4.3.7 Έσοδα – Μικτά αναλυτικά Αποτελέσματα – 96
4.3.8 Διαφορές Ενσωμάτωσης και Καταλογισμού – 97

4.3.9 Αναλυτικά Αποτελέσματα – 98
4.3.10 Εσωτερικές Διασυνδέσεις – 99
4.4 Τα βασικά θέματα οργάνωσης του Συστήματος της Αναλυτικής Λογιστικής που χρειάζεται να οργανώσουμε είναι :
    •  Προϋπολογισμός-Απολογισμός Δαπανών (Budget)

    • Παραδείγματα εγγραφών στο Σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής μιας παραγωγικής μονάδας.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/
Εάν κάποιος αισθάνεται ότι έχει κενά στις παραπάνω ενότητες και θέλει να εργασθεί σε ένα Σύστημα Παραγωγής Κοστολόγησης, μπορεί va παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα – σεμινάριο που προσφέρουμε με ένα λογικό κόστος στην Εκπαιδευτική μας Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/ αφού προηγούμενα εγγραφεί στο https://web-bis.com επιλέξει αυτό που θέλει και θα πάρει στο e-mail του τους κωδικούς πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επικοινωνίας

Επιλέξτε την υπηρεσία/προϊόν που ενδιαφέρεστε:

+30 6937433623

info@infosoft.gr

info@web-bis.com

Για να κατεβάσετε το pdf πρέπει να είστε συνδεδεμένος.