Μαθήματα e-learning Business Intelligence

Business Intelligence

Ασύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Ενότητα 1 : Στοιχεία του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
1.1 Βασικές έννοιες της Γενικής Θεωρίας Συστημάτων
1.2 Γενική Περιγραφή ενός Συστήματος
1.3 Η έννοια της Κυβερνητικής
1.4 Τεχνητή Νοημοσύνη – Ρομποτική
1.5 Περιγραφή του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

1.6 Ευρύτερο Εξωτερικό Περιβάλλον Επιχείρησης

1.6.1 Οικονομικό Περιβάλλον
1.6.2 Εξωτερικό Θεσμικό Περιβάλλον
1.6.3 Κοινωνικό Περιβάλλον
1.6.4 Πολιτικό Περιβάλλον
1.6.5 Διεθνές Περιβάλλον
1.6.6 Τεχνολογικό Περιβάλλον
1.6.7 Περιβαλλοντικό Περιβάλλον
1.7 Άμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον
1.7.1 Υποσύστημα Προμηθευτών
1.7.2 Υποσύστημα εν δυνάμει αγοραστών και Πελατών
1.7.3 Υποσύστημα Ανταγωνιστών
1.7.4 Αντιπρόσωποι – Διανομείς – Μεταπωλητές
1.7.5 Υποσύστημα Τρίτων Λογαριασμών
1.8 Εσωτερικό Περιβάλλον
1.8.1 Διοίκηση Επιχείρησης
1.8.2 Ανθρώπινο Δυναμικό Επιχείρησης
1.8.3 Δομή Επιχείρησης – Διαδικασίες – Τμήματα
1.8.4 Τεχνολογικοί Πόροι Επιχείρησης
1.8.5 Χρηματοδοτικοί Πόροι

1.8.6 Φυσικοί και Υλικοί Πόροι


Ενότητα 2 : Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση
2.1 Εξόρυξη, Συλλογή, Καταχώρηση, Αποθήκευση και Επεξεργασία Δεδομένων

2.2 Δημιουργία Πληροφορίας και Γνώσης
2.3 Απαραίτητα Χαρακτηριστικά Πληροφορίας
2.4 Έλεγχος Πληροφορίας
2.5 Αξιολόγηση Πληροφορίας
2.6 Αξιοποίηση Πληροφορίας
2.6 Αποθήκευση Πληροφορίας
2.7 Εξόρυξη Γνώσης
2.8 Αξιοποίηση Γνώσης στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Ενότητα 3 : Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα

3.1 Κατηγορίες Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων

3.2 Μηχανογραφικά Συστήματα και Πληροφοριακά Συστήματα

3.3 Διασύνδεση και Ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων

3.4 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων


Ενότητα 4 : Επιχειρηματική αβεβαιότητα

4.1 Μια γενική αναφορά στην αβεβαιότητα
4.2 Κάποια ιστορικά στοιχεία για την επιχειρηματική αβεβαιότητα 

4.3 Παράγοντες που συνδέονται με την επιχειρηματική αβεβαιότητα 

4.3.1 Το Σύστημα Διοίκησης της επιχείρησης
4.3.2 Τα ανώτερα στελέχη μιας επιχείρησης
4.3.3 Οι προμήθειες πρώτων υλών
4.3.4 Απεργίες, κινητοποιήσεις εργαζομένων 

4.3.5 Οι προμηθευτές της επιχείρησης
4.3.6 Πελάτες της επιχείρησης
4.3.7 Προβλήματα με τα δίκτυα διανομής
4.3.8 Απώλεια μεριδίου αγοράς
4.3.9. Οι οικονομικές ζημίες της επιχείρησης
4.3.10 Το προβληματικό προϊόν
4.4 Παράγοντες που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
4.4.1 Η κατάσταση της αγοράς
4.4.2 Η φύση και η κατάσταση του ανταγωνισμού
4.4.3 Το πολιτικό – κοινωνικό περιβάλλον

4.4.4 Ο παράγοντας της παγκοσμιοποίησης

4.4.5 Η «τρομοκρατία»
4.4.6 Φυσικές καταστροφές
4.4.7. Οι τεχνολογικές εξελίξεις
4.4.8. Οι χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις
4.4.9. Η δυσφήμιση εταιρίας
4.4.10 Η βιομηχανική κατασκοπεία
4.4.11. Οι περιφερειακές πολεμικές συρράξεις
4.5 Προσεγγίσεις για την στρατηγική των επιχειρήσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας
4.5.1 Στρατηγική με βάση την μελέτη του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και της προσαρμογής της στρατηγικής της επιχείρησης σ’ αυτό.
4.5.2 Στρατηγική με βάση τα υπαρκτά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
4.5.3 Στρατηγική διαφοροποίησης με βάση την κατανόηση των αναγκών της αγοράς και της διανομής προστιθέμενης αξίας στους αγοραστές σε συνθήκες αβεβαιότητας.

4.6 Νέες τάσεις και συνθήκες στο περιβάλλον των επιχειρήσεων σε συνθήκες πολυπλοκότητας
4.6.1 Προϊόντα και Κύκλος Ζωής
4.6.2 Διεύρυνση της έννοιας της αγοράς

4.6.3 Ένταση του σύγχρονου Ανταγωνισμού
4.6.4 Αλλαγές στον ρόλο του αγοραστή
4.6.5 Νέος ρόλος και χαρακτηριστικά των στελεχών
4.6.6 Σύγχρονα συστήματα συγκέντρωσης, αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων

4.6.7 Εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης ενός δυναμικού εξελικτικού συστήματος
4.7 Γενικά για το νόμο της φυσιολογικής ανάπτυξης
4.8 Για τον κύκλο ζωής
4.9 Για την κωδωνοειδή καμπύλη του κύκλου ζωής
4.10 Για την σιγμοειδή καμπύλη της αθροιστικής ανάπτυξης
4.11 Ο πίνακας BCG
4.12 Για τις χρονοσειρές
4.13 Ένα μοντέλο μελέτης και αξιολόγησης μιας επιχειρησιακής λειτουργίας με βάση το νόμο της φυσιολογικής ανάπτυξης και της σιγμοειδούς καμπύλης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

4.14 Στρατηγική σε συνθήκες επιχειρηματικής αβεβαιότητας. Δυναμικά μοντέλα προσέγγισης
4.14.1 Γενικά για τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης των επιχειρηματικών διαδικασιών σε συνθήκες αβεβαιότητας για μια επιτυχημένη
σχεδίαση και υλοποίηση μιας Επιχειρησιακής Στρατηγικής
4.14.2 Μέθοδοι μελέτης και αξιολόγησης κάποιων βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών και διαδικασιών σε συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς.
Ενότητα 5 : Συστήματα Επιχειρηματικών Αποφάσεων – Επιχειρηματική Γνώση και Ευφυΐα
5.1 Επίπεδα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων
5.2 Διαδικασίες και φάσεις λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων
5.3 Συστήματα επεξεργασίας και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων

5.4 Γενική αναφορά στα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας
Ενότητα 6 : Ανάλυση Επιχειρηματικών Δεικτών
6.1 Αξιολόγηση Χρηματοοικονομικών Δεικτών
6.1.2 Δείκτες Χρηματοοικονομικής κατάστασης και Περιουσιακής κατάστασης
6.1.1 Δείκτες Κεφαλαιακής Δομής και Βιωσιμότητας
6.1.1.1 Δείκτης μακροπρόθεσμου δανεισμού
6.1.1.2 Δείκτης Υπερχρέωσης, Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια
6.1.1.3 Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας
6.1.1.4 Δείκτης κάλυψης τόκων
6.1.2 Δείκτες ρευστότητας
6.1.2.1 Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης
6.1.2.2 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας
6.1.2.3 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας
6.1.2.4 Δείκτης μετρητών
6.1.2.5 Δείκτης Μέσης Διάρκειας Αποπληρωμής Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
6.1.3 Δείκτες Απόδοσης ή αποδοτικότητας της οικονομικής μονάδας
6.1.3.1 Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων
6.1.3.2 Δείκτης Περιθώριο Μικτού Κέρδους
6.1.3.3 Δείκτης Απόδοσης Καθαρών Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης
6.1.3.4 Δείκτης Απόδοσης Καθαρών Αποτελεσμάτων Χρήσης
6.1.3.5 Δείκτης Απόδοσης Μικτών Αποτελεσμάτων ως προς το Κόστος Πωληθέντων
6.1.3.6 Δείκτης Αξιοποίησης Ιδίων Κεφαλαίων

6.1.3.7 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων

6.1.3.8 Δείκτης Χρηματοδότησης Νέων Επενδύσεων από

6.2 Νεκρό Σημείο Επιχείρησης

6.3 Αξιολόγηση Πελατών

6.4 Αξιολόγηση Προμηθευτών

6.5 Αξιολόγηση Επιχείρησης
6.5.1 Λογιστική αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης
6.5.2 Αγοραία αξία μιας επιχείρησης
6.5.3 Θεωρητικά εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης
6.5.4 Αποτίμηση αξίας μιας πολύ μικρής επιχείρησης με βάση το “Νεκρό Σημείο” Εκπαιδευτική Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/
Εάν κάποιος αισθάνεται ότι έχει κενά στις παραπάνω ενότητες και θέλει να ασχοληθεί βαθύτερα με θέματα επιχειρηματικότητας, μπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα – σεμινάριο που προσφέρουμε με ένα λογικό κόστος στην Εκπαιδευτική μας Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/ αφού προηγούμενα εγγραφεί στο https://web-bis.com επιλέξει και εξοφλήσει το μάθημα που θέλει και θα πάρει στο e-mail του τους κωδικούς πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επικοινωνίας

Επιλέξτε την υπηρεσία/προϊόν που ενδιαφέρεστε:

+30 6937433623

info@infosoft.gr

info@web-bis.com

Για να κατεβάσετε το pdf πρέπει να είστε συνδεδεμένος.