Λογισμικά

Επιχειρηματικές Εφαρμογές Λογισμικού ​

Σύστημα Διοίκησης Παραγωγής και Βιομηχανικής Κοστολόγησης MRP II Κατασκευών και Τεχνικών Έργων

Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

(Business Intelligence System- BIS)

Σύστημα Επιχειρηματικής Διαχείρισης

(Business Management System- BMS)